Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

 

Rozjímaj o tom, ako:

„Pánov Duch vedie najsvätejšiu Matku. Pobáda ju, aby sa vydala na cestu, pretože chce posvätiť Jána, svojho predchodcu, ešte v Alžbetinom lone, a priniesť takto ľuďom prvé ovocie vykúpenia. Oslobodzuje svojho predchodcu z pút dedičného hriechu, obohacuje ho výnimočnými darmi a milosťami a posväcuje ho už v matkinom lone.“

 

Pozri a pouč sa z príkladu Matky Márie:

„Neotáľa, ale odpovedá na Pánovu milosť a ochotne rozdáva ovocie darov, ktoré dostala od Boha. Len čo Matka Pána, plná milosti, prišla k Alžbete s „Plodom svojho života“ a v Alžbetiných ušiach zaznel pozdrav spásy, Duch Svätý naplnil radosťou a svetlom srdce matky aj syna v jej lone. Duša dieťaťa Jána jasá a chveje sa od radosti. Vo chvíli, keď najsvätejšia Mária objala Alžbetu, aj Boh-človek objal dieťa Jána v radostnom stretnutí.“

 

Spolu s bl. Máriou Celestou povedz:

 „Šťastný Ján! Blažené dieťa, kto dokáže opísať tvoje výsady? Veď samotné ústa Pravdy ťa nazvali „najväčším medzi narodenými zo ženy“! Iba toto by postačilo na tvoju chválu!"

 

Nechaj znieť  v Tvojom srdci túto modlitbu:

„Blažené dieťa, vyvolené spomedzi všetkých, ktorí sa narodili zo ženy, vypros mi rovnakú lásku a vrúcnu túžbu po spojení s Plodom večného života, keď prijímam Eucharistiu. Pomôž mi, aby sa moje srdce oslobodilo z pút hriechu, aby tento božský Plod večného života usmrtil vo mne všetko, čo nie je čisté a Božie. Vypros mi, aby som dokázala odumierať sebe samej, aby vo mne žil len Ježiš, jediná láska môjho srdca.“

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 257 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI