Menu

 

Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

Pane, zmiluj sa

Kriste, zmiluj sa

Pane, zmiluj sa

 

Otec na nebesiach, Bože ... zmiluj sa nad nami

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože

Duch Svätý, Bože

Svätá Trojica, jeden Boh

 

Svätá Mária, Matka vteleného Božieho Slova... oroduj za nás

Blahoslavená Mária Celesta Crostarosa

Milovaná dcéra večného Otca

Vyvolená nevesta Syna Vykupiteľa

Poddajný nástroj Ducha Svätého

Ľúbezný príbytok Najsvätejšej Trojice

Milovaná dcéra Nepoškvrnenej Panny Márie

 

Učeníčka čistého, chudobného a poslušného Učiteľa

Milovníčka vteleného Božieho Syna

Pútnička, kráčajúca úzkou cestou v šľapajach Ježiša-Pútnika

Nasledovníčka Majstra v jeho láske do krajnosti

Duša zjednotená s Kristom na kríži

 

Krehká nádoba nesúca poklad Božieho života

Príklad opravdivého obrátenia a pokánia

Vzor nasledovania Krista

Zanietená milovníčka Božieho slova

Pokladnica plná Božej prítomnosti

Duša odetá do Božej výzbroje

Ukrytá perla

Čistá holubica prebývajúca v Ježišovom otvorenom srdci

Zatvorená záhrada, v ktorej má zaľúbenie nebeský Ženích

Zrno, ktoré odumierajúc prinieslo stonásobnú úrodu

 

Oheň v ohni Božej lásky

Kvapka v mori Božej dobroty

Orol zahľadený do božského Slnka

Zrkadlo Božej krásy

Obetný chlieb v Ježišových dlaniach

Čistý prameň utišujúci Kristov smäd

Pokorná duša obohatená Ježišovými čnosťami

Božia dcéra nazvaná menom Čistota

Nevesta obdarená darom Ježišovho Srdca

Potešenie Najsvätejšej Trojice

Lampa postavená na svietniku

Soľ zeme a svetlo sveta

Matka Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa

Živý obraz milovaného Božieho Syna

Živá pamiatka Ježišových spasiteľných činov

Svätá predstavená 

Učiteľka jednoty a vzájomnej lásky

Milujúca matka svojich spoločníčok

Pastierka privádzajúca duše k prameňom evanjelia

Múdra staviteľka Ježišovho života v dušiach

Majsterka vnútorného života

Učiteľka ustavičnej modlitby

Milovníčka hriešnych duší

Živá ratolesť Tajomného Kristovho Tela - Cirkvi

Matka privádzajúca duše k Bohu

Žena stálej, živej a pevnej viery

Mučeníčka bez vyliatia krvi

Strážnička slobody svedomia

Obdivuhodná mystička

Odvážna premožiteľka zla dobrom

Mocná pomocníčka v boji s pokušením

Účinná pomoc exorcistov

Vrúcna priateľka Božích svätých           

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta- zľutuj sa nad nami, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta- vyslyš nás, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta- zmiluj sa nad nami

 

Oroduj za nás, blahoslavená Mária Celesta

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení

 

Modlime sa:

Nebeský Otče, vo svojej nesmiernej láske si vrúcne zatúžil dať svetu svojho Ducha a vo svojom milovanom Synovi si sa nám úplne daroval ty sám. Za hlásateľku tohto svojho vznešeného zámeru si si láskavo vyvolil blahoslavenú Máriu Celestu. Na jej príhovor ťa preto prosíme, prebývaj v nás a urob si z nás nástroje svojej lásky a hojného vykúpenia pre ľudí, aby sme boli hodní volať sa vyvolenými a drahými priateľmi tvojho Syna a prinášali ovocie až do skončenia sveta. Skrze Krista, nášho Pána, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

 

Imprimatur: Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

Prot. č. 3/2019 Spišské Podhradie 19. 7. 2019

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 325 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI