Menu

 

Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Ježišu, utrpenie, ba aj samotnú smrť si považoval za nič v porovnaní s nekonečným zaľúbením v plnení Božej vôle.

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

Všemohúci Bože, ty si povolal svoju služobnicu blahoslavenú Máriu Celestu, aby žila tajomstvo Krista, tvojho milovaného Syna, ako jeho živá pamiatka. Vedená Duchom Svätým šírila vo svete svetlo tvojej lásky, a tak dávala účinné a jasné svedectvo prítomnosti Spasiteľa uprostred ľudu.

Udeľ nám milosť (...), o ktorú prosíme na jej príhovor v nádeji, že ju Cirkev čoskoro pripočíta k tvojim svätým. Daj, aby sa pre ľudí našich čias stala vzorom verného nasledovania Krista Vykupiteľa a neochvejnej dôvery v protivenstvách života. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

Otče náš. Zdravas. Sláva Otcu.

 

Imprimatur: Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

Prot. č. 13/2016 Spišské Podhradie 30. 8. 2016

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 380 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI