Menu

 

Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého...

 

Modlitba bl. Márie Celesty:

Nekonečné Slnko, môj Bože, blažená a večná Trojica!

Všetky svoje dnešné skutky spájam so skutkami Ježiša Krista. Do jeho srdca vkladám svoj rozum, vôľu a pamäť, svoje telo, zmysly, životné túžby aj svoju námahu. Svoju lásku spájam s nekonečnou láskou, akou ty, Božie Slovo, miluješ nebeského Otca a akou Otec miluje teba.

Ponáram sa do priepasti tvojho nekonečného milosrdenstva, aby som v neho ustavične mohla dúfať aj napriek množstvu svojich hriechov, slabostí a nevďačnosti. Dôverujem tvojej božskej prozreteľnosti, a preto do tvojich otcovských rúk odovzdávam seba samú.

Nebeský Otče, odovzdávam ti všetky duše, ktoré si mi zveril. Za každú z nich ťa osobitne prosím v jej potrebách. Bože našich sŕdc, prijmi krv nepoškvrneného Baránka, svojho milovaného Syna lásky, a spolu s ním prijmi aj moje úbohé srdce, ktoré sa s ním spája putom lásky. Do Ježišovho srdca vkladám svoje srdce, ako aj srdcia všetkých zatvrdilých hriešnikov, predovšetkým tých, čo sú mi zverení. Tvojou láskou a skrze svoj príhovor ich pevne priväzujem k tvojmu Božskému Srdcu, aby sa nikdy od teba neodlúčili. Rovnako k tebe pripútavam aj ľudí, ktorí nechcú veriť: Pomôž im, aby vykročili na cestu spásy a spoznali pravdu katolíckej viery. Prosím ťa za obrátenie všetkých národov, ktoré ťa nepoznajú. Pane, veď ich po ceste večnej spásy. Udeľ im túto milosť skrze tvoju predrahú krv a tvoje milujúce srdce. Pane, nehľaď na moje hriechy, ale vyslyš ma, veď prosím o to, aby sa šírila tvoja chvála. Želám si, aby každý môj nádych a výdych boli šípmi lásky, ktoré doletia pred tvoju tvár a vyprosia všetko, o čo ťa žiadam.

Blažená Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, prosím ťa, požehnaj ma. Bože Otče, požehnaj ma a daruj mi živú vieru; večný Synu, posilni a upevni moju nádej; Duchu večnej lásky, daruj mi dokonalú lásku a naveky ma spoj so sebou putom božskej lásky. Amen.

 

LITÁNIE K BL. M. CELESTE CROSTAROSA

 

Meditácia (na jednotlivé dni)

 

ZÁVER: Modlitba za vyprosenie milostí na príhovor blahoslavenej matky Márie Celesty Crostarosa

 

MEDITÁCIE na jednotlivé dni:

 

  1. Deň: V lúčoch božského Slnka

Náš milovaný Boh vylieva na svoje stvorenia prúdy božského milosrdenstva a v tých najúbohejších necháva zažiariť svoju veľkosť. Tak urobil aj mne: preukázal mi mimoriadnu milosť a milosrdenstvo, keď s nesmiernym súcitom zhliadol na mňa od samého začiatku.

Jedného dňa ma Pán zavolal vnútorným hlasom a povedal mi:

 „Pozri sa na slnko, ako osvetľuje, zohrieva, dáva rásť rastlinám na zemi a ony prinášajú kvety a plody, a celý svet potešuje svojím jasom. Pozri, ako všade žiari. Iba tí, ktorí zatvárajú okná a nechcú prijať jeho svetlo a hľadieť na jeho jas, zbavujú sa ho z vlastnej viny. Slnko, ktoré vidíš na svete, bolo stvorené ako symbol božského Slnka, ktoré svojím božstvom osvecuje vnútorný svet duše. To svetlo je výsledkom mojej božskej prítomnosti v dušiach, ktoré som stvoril. Cez to hmotné slnko, ktoré stále svieti, budeš obdivovať moju božskú dokonalosť. Uvidíš, ako vďaka teplu môjho Ducha rastú v dušiach rastliny čností a rodia kvety a plody večného života. Dávam svetlo, ktoré osvecuje rozum a rozpaľuje vôľu v mojej božskej láske. Mojím božským teplom vysušujem zlé šťavy vytvorené nezriadenými náklonnosťami. Ničím nedokonalosti duší, ktoré majú otvorené oči, hľadia na mňa a dovoľujú božskému jasu, aby do nich vstúpil. Sú to tí, čo majú otvorené okná duše, ktoré nezavrel hriech. Vždy, keď budeš hľadieť na viditeľné slnko, pamätaj, čo som ti zjavil. To bude tvoja ustavičná modlitba.“

(Autobiografia, s. 29 a 36)

 

  1. Deň: V Božej prítomnosti

Dal si mi porozumieť, že najdôležitejšie v duchovnom živote je zotrvávať v tvojej Božej prítomnosti, myslieť iba na teba, usilovať sa len o teba, nehľadať ani netúžiť po ničom inom než po tebe, jediný Poklad duše. Človek, ktorý tak činí, očisťuje sa zo svojich zlých návykov a vnuknutí démona. Duša v Božom svetle vidí a spoznáva svoju temnotu a od tvojej Božej dokonalosti prijíma rúcho svätých čností. (Autobiografia, str. 61)

Ak chceš nájsť Ježiša, hľadaj ho v chráme svojho srdca a utíš svoje zmysly a celé svoje vnútro. Boh vybudoval tvoj vnútorný chrám, aby bol tvojím vnútorným učiteľom a vyučoval ťa v hĺbke tvojho srdca. Tam ho vždy nájdeš: Tam ťa obšťastní svojou prítomnosťou, osvieti ťa a ukáže ti cestu do neba. Zostaň s ním, aby si sa naučila plniť Pánov zákon. Často hľadáš Ježiša iba v ľuďoch, a preto ho nenachádzaš. Vstúp radšej do svojho vnútra, do svojho vnútorného chrámu a tam ho nájdeš, skrytého a iného než všetko stvorené.

(Meditácie na obdobie cez rok, s. 62)

 

  1. Deň: Modlitba

Boh Otec ti dal Ježiša ako vodcu a učiteľa, a preto sa od neho uč, ako máš kráčať po ceste duchovného života. Spoj sa s Ježišovou vôľou a miluj Boha láskou, akou Ježiš miluje svojho a tvojho Otca. Svoje myšlienky, slová a skutky spoj s myšlienkami, slovami a skutkami Ježiša Krista. Nech sa tvoja vôľa zjednotí s Ježišovou vôľou, aby bola Božia vôľa tvojou a aby si sa vo všetkom dokázala zrieknuť svojvôle. Oživuj v sebe rýdzi úmysel hľadať iba Božiu vôľu a zároveň sa zriekaj svojho chcenia a svojich zámerov. Si živým údom Kristovho tela, a preto sa nechaj viesť svojou Hlavou, svojím Učiteľom, svojím Pánom a svojou Láskou. Ak je Ježiš naozaj tvojím životom, dovoľ mu, aby žil v tebe svoj svätý život. Takto sa rýchlo zdokonalíš. 

(Meditácie na obdobie cez rok, s. 68)

 

  1. Deň: Eucharistia

Nepodskakuje ti srdce od radosti, keď rozjímaš o vtelení Božieho Syna? Ako to, že nezošalieš z lásky k Človeku-Bohu, ktorý ti daroval všetky Božie poklady? Ako to, že nehoríš láskou, keď sa naňho pozeráš v Najsvätejšej sviatosti? On sa zatvoril do svätostánku, aby bol stále s tebou, aby počúval tvoje prosby a aby ti pomáhal. Môžeš ho nájsť vždy, keď ho potrebuješ, a to nielen preto, aby ti účinne pomohol v pokušeniach, ale aj preto, aby si ty utíšila jeho smäd po láske, aký stravuje jeho Božské Srdce, ktoré horí láskou k dušiam. On chce prebývať v dušiach a dávať im svoju milosť. Chce v nich nájsť zaľúbenie.

Láska moja, ďakujem ti za to, že si za mňa vylial svoju krv. Ďakujem ti, že napriek tomu, že som ťa pribila na kríž svojou nevďačnosťou a hriechmi, si neváhal za mňa zomrieť a daroval si mi život milosti.

Krv môjho nepoškvrneného Baránka, vypros mi milosrdenstvo, obmy ma a očisti moje srdce zo zloby. Urob zo mňa opäť čistú, bielu holubicu, ktorá si môže postaviť hniezdo v tvojom prebodnutom boku.

(Meditácie na obdobie cez rok, s. 28 a 46)

 

  1. Deň: Ježišovo Srdce

S obdivom hľaď na toto Srdce, ktoré horí láskou. Opýtaj sa ho, prečo sa takto prestrojil, prečo sa zahalil do poníženosti, a dozvieš sa, že ti chce opäť darovať nebeské kráľovstvo, ktoré si stratila. Stal sa chudobným, aby si ty mohla vlastniť nebeské bohatstvo. Ponížil sa a prijal potupu, aby si ty mohla vystúpiť do nebeských výšin. Nemyslí na svoju námahu a bolesť, ba vôbec nemyslí na seba, pretože je zamilovaný do tvojho srdca. Jediné, čo chce, je milovať ťa, spasiť ťa a dať ti svoje bohatstvo. Zobliekol sa, aby zaodel teba. Ponížil sa, aby získal tvoje srdce. Zostúpil z neba a stal sa pútnikom, pretože ťa miluje až do krajnosti.

A čo ty, na čo myslíš, čo robíš? Prečo si tak málo ceníš jeho nesmiernu lásku?

(Meditácie na obdobie cez rok, s. 48)

 

  1. Deň: Panna Mária

Rozjímaj o tom, ako Mária v sebe strážila Božie poklady. Neprivlastňovala si ich, ale s veľkou vernosťou chránila dary, ktoré dostala od Boha. Nepripisovala si ich, akoby jej patrili, ale všetku česť a chválu prednášala Bohu.

Božia Matka, pravdivo môžeš povedať, že všetky pokolenia v nebi aj na zemi ťa budú nazývať blahoslavenou. Ty si nástrojom, ktorý vyformoval Boh preto, aby zvíťazilo Božie milosrdenstvo. Ty si naša jediná nádej u Boha. Blahoslaviť ťa budú všetky pokolenia. Anjeli na teba hľadia ako na Kráľovnú, pretože si Matkou veľkého Kráľa. Spravodliví v tebe vidia Učiteľku čností a Sprievodkyňu v tomto slzavom údolí. Hriešnici sa cítia v bezpečí pod tvojou ochranou a utiekajú sa k tebe, aby si vyprosili odpustenie u tvojho Syna, nášho večného Sudcu. Všetky pokolenia v tebe vidia nástroj našej večnej spásy a prostredníčku vykúpenia ľudstva. Peklo sa ťa bojí, pretože si zmliaždila hlavu pyšnému drakovi, čo desí všetkých vzbúrencov. Chválim ťa, Matka lásky, a ďakujem ti, Jas sveta a Sláva neba. Vďaka tebe sa naplnilo nebo a zaplnili sa miesta po padlých anjeloch. Správne ťa chvália a blahoslavia všetky pokolenia. Pani moja, pomôž mi, aby som ťa nasledovala v dokonalej pokore, aby som si nikdy neprivlastňovala Pánove dary a milosti.

(Meditácie na Advent a Vianoce, s. 60)

 

  1. Deň: V Ježišovej škole pokory

Uč sa od toho, ktorý hovorí: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29). Ježišu, nehovoríš, aby som sa od teba naučila robiť veľké veci a konať zázraky, ale chceš, aby som sa od teba naučila byť pokornou, ako si bol ty. Bože môj, iba od teba očakávam božskú čnosť pokory, pretože sama osebe som pyšná. Moje občasné úkony pokory sa prejavujú iba v slovách, ale v srdci zostávam stále povýšenecká a pyšná. Ježišu, Láska moja, nikdy nebudem schopná pokoriť sa z celého srdca a žiť v takej tichosti ako ty.

(Meditácie na obdobie cez rok, s. 73)

 

  1. Deň: Hor´ sa na "Cestu"!

Túžim povzbudiť všetky veriace duše, aby nasledovali božského Učiteľa, ktorého nám dal večný Boh Otec ako sprievodcu na ceste do neba, lebo on má kľúče od nebeských pokladov.(Autobiografia, str. 25)

Ježišu, ty si moja cesta, a preto sa nemôžem zmýliť, ak budem kráčať vo svetle tvojej pravdy! Preto nepochybujem o svojej spáse. Ak ťa budem nasledovať, vojdem do slávy tvojho Otca a môjho Boha. Už sa nechcem báť. Dôverujem ti a opieram sa o teba. Ty si môj vodca, a preto budem bezpečne kráčať spolu s tebou, ktorý si večné svetlo pravdy. Láska moja, rozjasni temnotu mojej nevedomosti a osvieť ma Božím svetlom, ktoré žiari z tvojej pravdy. Veď ma po chodníku živej viery, na ktorom ma podopiera pevná dôvera v tvoje slová. Nebo aj zem sa pominú, ale tvoje božské prísľuby sa nepominú.

Láska môjho srdca, ty si môj život, ktorý žijem z lásky k tebe. Iba vďaka tebe som tým, čím som: dielom tvojich rúk, stvoreným a zrodeným v tebe. V tebe som a žijem z lásky. Božie Slovo, v tebe ma Boh Otec miluje, skrze teba nachádza vo mne zaľúbenie. Ako by som ťa mohla nemilovať, Ježišu, moje Bytie a môj Život, moja jediná Láska, môj večný Ženích?

(Meditácie na obdobie cez rok, s. 27)

 

  1. Deň: Duše, ktoré si mi zveril

JEŽIŠ: Dnes ťa mimoriadnym spôsobom pozývam do môjho srdca a túžobne ťa očakávam. Chcem, aby si sa v ňom zasnúbila so všetkými dušami, ktoré sú v mojej Cirkvi, ako aj s tými, ktoré ešte nie sú v jej lone. Túžim, aby si ich milovala rovnakou láskou, akou ich ja vrúcne milujem. A podobne ako ja som myslel viac na nich, než na seba, kým som bol na svete, tak isto aj ty - nemysli už na seba, ale na spásu duší, ktoré tak veľmi milujem. /Tvojimi milovanými nevestami budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať a starať sa o ich duchovné blaho./ Zverujem ti ich, moja milovaná.

 

CELESTA: Tak mocne si pripútal moje srdce k tvojmu, že sa mi zdá, že každý úd tvojho mystického tela je spojený s mojím srdcom, Ježišu môj. V mojom srdci spojenom s tvojím srdcom nosím vyrytý obraz všetkých duší – mojich blížnych a môj duch sa ti prihovára bez prestania a v každej chvíli a prináša ti mojich milovaných bratov hriešnikov, alebo stiesnené duše, ktoré sú v očistci, alebo duše kráčajúce po ceste tvojej svätej lásky. Môj Pane a Otče, svojou láskou stravuješ moje vnútro. Celá moja duša sa stala plameňom, ale nie preto, aby sa radovala z odpočinku. Bez prestania volá k tebe prosebným hlasom o spásu všetkých duší- mojich blížnych!

 

JEŽIŠ: Moja milovaná priateľka, ideš za mnou s láskyplnou oddanosťou a privádzaš duše do siete mojej milosti. Preto ti udelím všetko, o čo ma budeš prosiť. Tvoja čistota, ktorá má takú veľkú moc nad mojím srdcom, ma neodolateľne priťahuje k tvojmu srdcu, takže nemôžem urobiť nič iné, len sa k tebe skloniť, moja čistá holubica. Milujem ťa za to, kým si, a za to, kým budeš. 

(Rozhovory duše s Ježišom III., s. 38 a 40 a /43/)

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 158 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI