Menu

 

Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Nech sa láska stane tvojím pokrmom.

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

  1.  Ktorého si Panna, z Ducha Svätého počala

„V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi“ (Lk 1, 26 – 27a).

 „Vstúp v prítomnosti tohto nebeského posla do radosti svojho Pána. Vojdi do Božieho srdca, kde pohľadom viery uvidíš Boha Otca, ako sa k tebe skláňa, aby naplnil tvoju nádej a splnil svoje prisľúbenia a vylial na zem a na tvoje srdce prúdy Božieho milosrdenstva.

Už od večnosti vybral čas a hodinu, kedy pošle svojho jednorodeného Syna a zaodeje ho do ľudského tela.“ (MAV 1)

 

  1. Ktorého si Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila

„Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý“ (Lk 1, 41).

„Len čo Matka Pána, plná milosti, prišla k Alžbete s „Plodom svojho života“ a v Alžbetiných ušiach zaznel pozdrav spásy, Duch Svätý naplnil radosťou a svetlom srdce matky aj syna v jej lone. Ján v tomto svetle rozumom spoznáva svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa. Duša dieťaťa Jána jasá a skáče z radosti. Vo chvíli, keď najsvätejšia Mária objala Alžbetu, aj Boh-človek objal dieťa Jána v radostnom stretnutí. (MAV 14)

 

  1. Ktorého si Panna v Betleheme porodila

„Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci“ (Lk 2, 6 – 7).

„Zjavuje sa ako dieťa, aby si ho mohla objať a privinúť si ho k sebe. Potrebuje ťa, aby ti prejavil dôveru. Rodí sa pre teba a prichádza k tebe, avšak nie na tróne majestátu, ale v maštali, chudobný a opovrhovaný. Túži nájsť príbytok v tvojom srdci. Neviditeľný Boh sa stal viditeľným pre teba. Chce, aby si ho poznala, milovala a objala.“ (MAV 31)

 

  1. Ktorého si Panna so sv. Jozefom v chráme obetovala

„V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša“ (Lk 2, 25 – 26).

„Rozjímaj o tom, aké vrúcne túžby v sebe živil svätý Simeon. ... Všimni si, akú veľkú odmenu dáva Boh duši, ktorá po ňom túži a dúfa v neho. Preto sa nauč, ako treba po Bohu túžiť. A ak v sebe takúto lásku ešte necítiš, pros o túžbu milovať Boha. Nezabúdaj, že prejavom opravdivej lásky k Bohu je práve túžba po ňom.“ (MCR 2)

 

  1. Ktorého si Panna do sv. Jozefom v chráme našla

„Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami“ (Lk 2, 46 – 47). 

„Ak chceš nájsť Ježiša, hľadaj ho v chráme svojho srdca a utíš svoje zmysly a celé svoje vnútro. Boh vybudoval tvoj vnútorný chrám, aby bol tvojím vnútorným učiteľom a vyučoval ťa v hĺbke tvojho srdca. Tam ho vždy nájdeš: Tam ťa obšťastní svojou prítomnosťou, osvieti ťa a ukáže ti cestu do neba.“ (MCR 17)

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 280 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI