Menu

 

Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

Nech sa láska stane tvojím pokrmom.

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

  1. Ktorý sa pre nás krvou potil

„Božský Ženích chce, aby sa duša dosýta napila z ukrižovanej lásky, pretože rovnako ako víno, ktoré posilňuje, potešuje a oduševňuje, pôsobí aj utrpenie, kríž a umučenie Človeka-Boha, ktoré podstúpil z čistej lásky k nám. On bol opojený Božou láskou, ktorá sa nezastavila ani pred potupami a útrapami, a preto chce, aby aj duša bola opojená láskou k nemu a nezastavila sa pred utrpením.“ ( MnP 3)

 

  1. Ktorý bol pre nás bičovaný

„Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať“ (Jn 19, 1).

Láska ťa obnažila a sňala šaty z tvojho tela. Ale ešte viac ťa obnažila krajná chudoba ducha, ktorá spôsobila, že si bol kruto bičovaný bezútešnosťou a pozbavený akejkoľvek ľudskej, vonkajšej aj vnútornej útechy. Nechal si sa zviazať Božou mocou a najpevnejšími okovami Božej lásky, aby do tvojej najsvätejšej duše neprenikla nijaká útecha. Božia moc ťa pevne priviazala k najtvrdšiemu stĺpu – k tvrdému srdcu nevďačného človeka, aby ho tvoja najčistejšia krv obmyla a premenila na srdce z mäsa.“ (MnP 26)

 

  1. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

„Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: ,Hľa, človek!‘“ (Jn 19, 5).

„Môj najdrahší Pane, niet bolesti, ktorá by sa vyrovnala tvojej, lebo ty si trpel za všetko, čím sme urazili Boha! Ale tvoju túžbu spasiť človeka nezastavila ani bolesť, ani potupa. Príliš veľa ťa stálo obnovenie krásy našich duší! Láska ti spôsobila veľa rán! Teraz predstupuješ pred dav a Pilát kričí: „Hľa, pozrite, človek-hriešnik. Pozrite sa, ako hlboko sa ponížil Stvoriteľ!“ (MnP 29)

 

  1. Ktorý pre nás niesol kríž

„Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota“ (Jn 19, 16 – 17).

„Slovo, Radosť môjho srdca, nadišla očakávaná, vytúžená chvíľa, keď si mal objať kríž. Veľkodušne ho berieš na plecia, s láskou si ho vinieš k sebe a ponáhľaš sa na Kalváriu, na najvyšší vrch dokonalosti, kde sa zavŕši to, čo si dokonale hrdinsky žil a učil. Na tomto vrchu nekážeš slovami, ale týmto najvznešenejším skutkom mlčky ukazuješ cestu do neba všetkým, čo ťa budú nasledovať.“ (MnP 37)

 

  1. Ktorý bol pre nás ukrižovaný

„Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: ,Ježiš Nazaretský, židovský kráľ‘“ (Jn 19, 19).

„Kráľ môjho srdca, veľkodušná Božia láska a dobrota ťa pobádala a poháňala prejsť cez príval veľkých vôd bolesti a trpké more utrpenia. Silou svojho ramena si znovu vydobyl svoje kráľovstvo a svoj ľud si vyslobodil z faraónovho otroctva. Ty ako náš jediný Kráľ a Spasiteľ vládneš v našich srdciach, ktoré si vykúpil. Vodca nebeského vojska, Veliteľ bojujúcej Cirkvi, vstúp s krížom do môjho srdca a odpočiň si v ňom, lebo ono je tvojím kráľovským trónom a mestom, ktoré si získal za veľkú cenu.“ (MnP 39)

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 120 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI