Menu

 

Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii.

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

  1. Ktorý bol pokrstený v rieke Jordán

„Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom“ (Mt 3, 11). 

V krstnom prameni ťa obmyla drahocenná krv Božieho Syna, dostala si vznešené meno „kresťan“ a stala si sa chrámom Najsvätejšej Trojice. Dostala si tri teologálne čnosti: vieru, nádej a lásku. Boh Otec ťa prijal za svoju dcéru, Slovo za svoju nevestu a Duch Svätý ťa zaodel do svojich darov a čností a vyvolil si ťa za svoj príbytok. Stala si sa chrámom živého Boha. Boh Otec ťa urobil dedičkou svojho kráľovstva, Božie Slovo ťa ozdobilo múdrosťou a skrze vieru osvecuje tvoj rozum a zaodieva ťa do svojich zásluh a Duch Svätý vlieva do tvojej vôle Božiu lásku. (McR 23)

 

  1. Ktorý zázrakom v Káne otvoril srdcia učeníkov pre vieru

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. 2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.“ (Jn 2,1-

„Pretože som tvoj ženích, zasnúbila si sa s láskou a s dobrotou. Teraz chcem, aby si sa zasnúbila aj s láskou k mojim dušiam, v ktorých moja dobrota nachádza zaľúbenie. Moja milovaná nevesta, v objatí si ťa viniem k sebe a ty objímaš všetky moje duše. V tebe ich všetky objímam v mojej láske rovnako ako teba. Takto, ty aj ja, zakúšame rovnaké zaľúbenie, aké v nich ja nachádzam v bezhraničnej láske. Každá duša, bez rozdielu, je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.“ (RD I,3)

 

  1. Ktorý hlásal Božie kráľovstvo a vyzýval k pokániu

„Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: ,Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo‘“ (Mt 4, 17).

„...keď nadišiel určený čas, Pán sa zjavil svetu, opustil púšť a začal plniť svoje poslanie, ktoré mu určil Otec. ... z lásky k tebe zabúda na seba samého. Spaľujú ho plamene Božej lásky a jeho srdce stravuje horlivosť a túžba po spáse duší. Tieto prudko šľahajúce plamene Božej lásky ukrýva a zadržiava vo svojom Božskom Srdci až do chvíle, ktorú určila Božia vôľa. Vtedy z jeho úst vytrysknú ako rozvodnená rieka slová evanjelia, ktoré boli dovtedy ukryté v mori jeho božstva. Zrazu začínajú prudko prýštiť z jeho Božského Srdca a odhaľujú nám nebeské poklady.“ (McR 32)

 

  1. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor

„Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.“ (Mt 17,2)

„Vedz, že každý úkon zjednotenia, ktorý plynie z môjho Ducha do tvojej duše, každý Boží dotyk, každý bozk lásky, ktorý dávam tvojmu srdcu a tvojmu duchu, očisťuje každú škvrnu viny a trestu spôsobenú tvojimi nedokonalosťami. ...Konám to mimoriadnym spôsobom, keď sa s tebou spájam vo svätom prijímaní, a ty sa vtedy skutočne premieňaš na mňa. ... A buď si istá, že vždy, keď vstúpiš so mnou do zjednotenia v láske, vyjdeš ešte krajšia a čistejšia.“  (RD II,10)

 

  1. Ktorý ustanovil Eucharistiu

„Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých.“ (Mk 14,22-24)

„Všetkým mojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii. Tieto dva dary obsahujú všetky dobrodenia každého daru, ktorý je v mojom bytí. Rovnako, bez rozdielu vchádzam do svätokrádežných sŕdc, ako aj do milujúcich duší, lebo túžim rodiť dobro v každom srdci a dať sa všetkým, hoci pri tom znášam tisíce urážok od nevďačníkov. Pozri, dcéra, ako rovnako milujem všetky duše, a túžim po jedinečnom dobre každej z nich. Nemôžem konať inak, lebo moja dobrota je nekonečná.“ (RD I,4)

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 233 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI