Menu

 

Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

Ježišu, utrpenie, ba aj samotnú smrť si považoval za nič v porovnaní s nekonečným zaľúbením v plnení Božej vôle.

  1. Ktorý slávne vstal zmŕtvych

Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.“ (Zjv 1,17-18)

„Zmŕtvychvstanie v dobre je jedine dielom tvojho mocného ramena.

Môj večný život! Moje srdce ťa spoznáva vo svetle, kráse a čistote, ktoré dávaš môjmu duchu ako zmŕtvychvstanie k životu v pokoji a priamosti. (RD VII,14)

 

  1. Ktorý slávne vystúpil na nebesia

„Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. 11 Veď Písmo hovorí:

            „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“ (Rim 10,9-11)

„Dcéra, vedz, že na tomto svete nebudeš pozbavená môjho utrpenia. Zakúsiš veľa bolesti a znesieš mnoho chorôb, pretože láska sa nemôže dávať bez utrpenia. Ale všetko, čo s tebou vykonám, všetko je láska. Preto potrebuješ trpezlivosť. A ja ti sľubujem, dávam ti svoje slovo, že hneď po tvojej smrti ťa zavediem do neba, kde sa budeš so mnou radovať po celú večnosť.“ (RD VIII,25)

 

  1. Ktorý zoslal Ducha Svätého

Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“ (Jn14,26) 

„...v duši, ktorá ti úplne odovzdala svoje srdce ako večný príbytok. V takej duši jedinečne prebývaš skrze milosť a zasadáš v nej ako na vlastnom tróne: v nej vládneš a kraľuješ ako absolútny vládca. A ona žije tvojím životom viac než svojím vlastným, prirodzeným. Preto Duch Svätý, ktorý sa zmocnil takejto duše a vyvolil si ju za príbytok, má záväzok – ak tak môžem povedať – vykonať v nej všetko a zaobchádza s ňou mimoriadne dôverne a srdečne. Táto dokonale čistá a duchovná dôvernosť, ktorou Duch neomylnej pravdy obdarúva dušu, sa veľmi často prejavuje rozhovormi o všetkých cnostiach, poznaní a pravde. (RD VI,10)

 

  1. Ktorý ťa, panna, do neba vzal

„V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo  bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!  Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ (Jn 14,2-4)

Chceš vedieť, ktorá duša sa v nebi teší z najväčšieho stupňa svätosti? Práve tá, ktorá sa počas života riadila najčistejším úmyslom vo svojom každodennom počínaní. Najdokonalejšia v tom bola moja ľudská prirodzenosť a moja drahá matka Mária a tiež môj adoptívny otec Jozef,... všetko zhrnieš do jedinej veci: do lásky a čistej priamosti /pravosti/, lebo ja budem jediným cieľom každého tvojho činu, aj toho najmenšieho a najbezvýznamnejšieho, každej tvojej myšlienky a slova. V tomto spočíva život dokonalých /svätých/ ľudí. (RD VIII,9)

 

  1. Ktorý ťa, panna, v nebi korunoval 

„Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.“  (Zjv 22,12-13)

„Nevesta moja, keby si vedela, ako žiarlim na tvoje srdce, vynaložila by si nesmierne úsilie, aby si získala čistotu, tvoju nevestu, a kráčala za vôňou tvojej milovanej. ... Je síce potrebné, aby si občas zakúsila vlastnú slabosť, ale to poslúži tvojej korune slávy. ... Ja ťa milujem dokonalou láskou a všetko riadim pre tvoje dobro a dobro tvojich záležitostí. ... Hľa, ako ďaleko siaha moja láska k tebe.“

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 200 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI