logo

Naše akcie

November 2017
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

JEŽIŠ M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

NÁŠ ŽIVOT JE ŽIVOTOM MODLITBY a dôverného zotrvávania pred Pánom. Všetko je v ňom postavené na vzťahu s Ježišom, na tom, do akej miery mu dovoľujeme, aby nás vnútorne premieňal. Chceme byť "misionárkami" a "apoštolkami" predovšetkým skrze „vnútorné vyžarovanie Ježišom", ktoré je ovocím pravého prebývania s Pánom, ovocím našej modlitby.

Náš život v modlitbe a dôvernom spojení s Pánom nás uschopňuje prijať plán Otca, ktorý sa nám dal poznať v Ježišovi Kristovi. Táto tichá kontemplácia, uskutočňujúca sa v hĺbke duše skrze vieru a lásku, nás otvára na osobné stretnutie sa s Bohom. (K 42)

Aby sme zotrvávali v Pánovej láske a neustále v nej vzrastali, vynasnažíme sa čoraz lepšie riadiť náš život podľa Evanjelia. Budeme tiež pamätať, že Eucharistia je najvznešenejšou obetou lásky a chvály. V nej a skrze ňu môžeme lepšie prejaviť našu vieru, nádej a lásku. V nej a skrze ňu sa pevnejšie zjednotíme s Pánom a naučíme sa byť pre Cirkev a pre svet - tak ako on - živou Eucharistiou. (K 7)

Mlčanie - podstatná hodnota mníšskeho života, s ktorou je vždy spojená požiadavka púšte, samoty a pokoja, oslobodzuje dušu a otvára ju na hĺbku tajomstva Boha a na dôverné spojenie s ním. Mlčanie neznamená ani tak izoláciu a vyhýbanie sa rozhovorom, ale je v prvom rade zotrvávaním v láskyplnej Božej prítomnosti a zároveň taktným vnímaním prítomnosti iných sestier spôsobom, ktorý im umožňuje sústrediť sa a modliť sa.  Preto budeme milovať mlčanie s ohľadom na nás samé a budeme sa snažiť zachovávať ho aj okolo nás. (K46)

Život v skrytosti a mlčanie nám umožňujú počúvať Božiu múdrosť, ktorá poučuje v samote a v hĺbke srdca. Bez toho je ťažké zdokonaľovať sa v čnostiach, prijímať a rozvíjať v sebe Božie dary a milosti. (K 48)

 

zuzka

Sestra Zuzka

Môj Pane, daj mi milosť, aby som pri každom nádychu ospevovala tvoje  milosrdenstvo, ktoré hojne preukazuješ môjmu úbohému srdcu. "Zvelebujem ťa a ďakujem tvojmu milosrdenstvu za to, že bez akejkoľvek  mojej zásluhy mi udeľuješ hojnosť dobrodení a milostí." 

(M.C.Crostarosa Ježišovi)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234