Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

Ja som srdcom Otca, ktoré poslal na svet, aby svojim stvoreniam odhalil pravdu o sebe samom.

Môj Pane, ty si poklad nevyčísliteľnej hodnoty; bohatstvo, ktoré sa nekončí; krása, ktorej sa nič nevyrovná.

Vo všetkom, čo musíš vykonať pre seba alebo pre blížneho, maj zrak upretý iba na mňa, bez obáv a bez ľudských ohľadov.

Ježiš počas poslednej večere vopred anticipuje odovzdanie svojho života a týmto spôsobom pretvára svoju násilnú smrť na slobodný akt darovania seba samého za druhých a druhým. Pretrpené násilie sa mení na aktívnu, slobodnú a vykupiteľskú obetu.“

Miloval ich do krajnosti. Ježišova Pascha je hodinou, v ktorej sa uskutočňuje jeho zvrchovaná láska, ktorá sa prejaví až do krajnosti. Niet väčšej lásky, táto láska prekračuje všetky hranice, je nezastaviteľná. Je to láska, ktorá nikdy neprestane milovať! Ak by sme urobili čokoľvek – On je vo svojej láske k nám Nezastaviteľný!

Vo chvíli, ktorá predchádza jeho prechod nechcel už užívať slová. Na slová Majstra si jeho učeníci už trochu zvykli. Ježiš chcel použiť silný a veľmi výrazný znak. Znak, vzbudzujúci údiv a zaskočenie, si učeníci zapamätajú navždy.

Tým nezvyčajným gestom Ježiš im chce ešte raz povedať to, čo im už niekoľkokrát hovoril slovami: „Milujem každého z vás, milujem láskou úplnou, absolútnou. Oddávam sa z lásky každému z vás. Uponižujem sa ako otrok, aby som vám slúžil. Ničím vlastný život, aby ste vy mohli žiť. Kľakám pred vami v pokore, aby som vás prosil o prijatie mojej lásky. Ty, Peter, Ján, Judáš, Matúš, si teraz pánom mojej lásky a môžeš urobiť s ňou, čo budeš chcieť. Prosím ťa, ale nenútim ťa k tomu.“ Pretože ozajstná láska je vždy pokorná. Ona nikdy neužíva presilu a násilie. Ona nikdy nezotročuje. Ozajstná láska vždy dáva slobodu.

Ježišova láska, ktorá kľačí pri nohách apoštolov, zjavuje nám jemnosť a krehkosť každej lásky. Láska je jemná a krehká, pretože ju možno zignorovať, odhodiť. Takisto aj tú najväčšiu – lásku Boha. Odhadzujúc ju, hlboko ho zraňujeme. Každá láska podlieha zraneniu, aj láska Boha k človekovi. 

Ježiš prichádza  aj k nám... Prijmime jeho gesto bez odporu, ďakujme mu za to. Ježiš to činí nezávisle od toho, kto som a ako ho milujem. Umytie nôh som si ničím nezaslúžil. Je mi ono podarované celkom dobrovoľne.

To ja som pánom jeho lásky. Môžem tú lásku odmietnuť, že ju nepotrebujem, že si poradím sám. Človek môže urobiť všetko s Bohom, ktorý si kľaká k jeho nohám.

Prijmime jeho službu s dôverou a vďačnosťou. Ježiš dáva prísľub, že raz pochopím to, čo On teraz robí pre mňa. Človek nemusí pochopiť Boha, aby ho prijal. Pochopenie lásky prichádza spolu s jej prijatím a dôverovaním jej...

Kompletný text prednášky

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 411 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI