Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Môj Pane, ty si poklad nevyčísliteľnej hodnoty; bohatstvo, ktoré sa nekončí; krása, ktorej sa nič nevyrovná.

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

Ak pozorne čítame evanjeliá vidíme, že v centre Ježišovho ohlasovania a jeho poslania bolo zjavenie Otca, a až v závere svojho pozemského života začína viac hovoriť aj o Duchu Svätom. A je to práve Duch Svätý, ktorý nás vovádza do plnej pravdy – odkrýva nám kto je Boh a tiež kto som ja! Jedno s druhým veľmi úzko súvisí: čím viac poznávame Boha, tým viac poznávame svoju identitu, svoju hodnotu, ktorá spočíva v tom, že patríme Bohu, že sme stvorení na jeho obraz, že sme živým chrámom Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás!

Celý náš život nesie pečať Trojice – už len skrze samú skutočnosť, že žijeme, že sme ľudia, teda sme stvorením a Boh je náš Stvoriteľ.

V KKC 355- 359 čítame: Človek má v stvorení jedinečné miesto: je „na Boží obraz“ .

356 Zo všetkých viditeľných stvorení jedine človek je schopný „poznať a milovať svojho Stvoriteľa“; je „jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého“; on jediný je povolaný, aby mal poznaním a láskou účasť na Božom živote. Na tento cieľ bol stvorený a v tomto je hlavný dôvod jeho dôstojnosti:

Matka Celesta hneď na začiatku svojich Rozhovorov duše s Ježišom žasne nad krásou duše, ktorá vyšla z Božích rúk: Kto by dokázal dostatočne opísať vznešenosť duše, ktorú si ty stvoril? Obohatil si ju krásou prevyšujúcou všetky ľudské možnosti, nie však zo vzhľadu na to, kým je v sebe samej, ale preto, že je čiastkou tvojho bytia, je tvojou podstatou. Ó, aká nemierna je vznešenosť rozumnej bytosti! Už len pri uvažovaní o nej, onemievam z úžasu.

Kresťanská existencia je predovšetkým vzťahom lásky s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Ale je veľmi dôležité, aby sme tento vzťah s Najsvätejšou Trojicou preniesli do našich spoločenských vzťahov. Ježiš prišiel na túto zem, aby na nej zakorenil civilizáciu lásky a teda civilizáciu, alebo kultúru Trojice. Prišiel, aby nás naučil umeniu milovať, ktoré je špecifické pre Božiu rodinu. Svätý Augustín hovorí: „Ak vidíš lásku, vidíš Trojicu".

Boh nás pozval na výnimočnú cestu – nie sme schopní Boha uchopiť, ale sme schopní ho milovať, sme schopní poznávať aký je, a tiež akí sme my, kým som a kým sa mám stať. Kiežby sme pochopili, že sa Boha nemusíme báť, že všetko podstatné za nás vykonal Ježiš, že stačí, aby sme sa otvorili jeho láske, aby sme prijali jeho Ducha, ktorý v nás uskutoční jeho dielo! Už toto by stačilo a bolo by to viac ako všetko naše rozumovanie, aký Boh je a aký nie je... Všetko sa začína prijatím Božej lásky a krokom dôvery!

Sme tí, ktorí potrebujú Otcovu istotu lásky, ktorá je neotrasiteľná, bezpodmienečná. Potrebujeme Ježišovu blízkosť, potrebujeme dennodenne zakúšať jeho milosrdenstvo, jeho dobrotu, počuť jeho slovo. A potrebujeme nevyhnutne Ducha Svätého! Boh v Trojici nám zjavuje kým je, kým je pre nás, ale tiež kým sme my: A hovorí nám, že sme: Božie deti, priatelia Krista, chrám Ducha Svätého!

Každý deň prosme Ducha Svätého, aby nám dával viac a viac poznať Otca a Ježiša, aby nám dával poznať aj nás samých! Matka Mária Celesta vo svojich meditáciách na obdobie cez rok, uvažuje o Najsvätejšej Trojici v súvislosti s krstom. Krstom sme sa stali kresťanmi, pokrstenými „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19).

V krstnom prameni ťa obmyla drahocenná krv Božieho Syna, dostala si vznešené meno „kresťan“ a stala si sa chrámom Najsvätejšej Trojice. Dostala si tri teologálne čnosti: vieru, nádej a lásku. Boh Otec ťa prijal za svoju dcéru, Slovo za svoju nevestu a Duch Svätý ťa zaodel do svojich darov a čností a vyvolil si ťa za svoj príbytok. Stala si sa chrámom živého Boha. Boh Otec ťa urobil dedičkou svojho kráľovstva, Božie Slovo ťa ozdobilo múdrosťou a skrze vieru osvecuje tvoj rozum a zaodieva ťa do svojich zásluh a Duch Svätý vlieva do tvojej vôle Božiu lásku. Ježišova najsvätejšia duša ťa ozdobila množstvom vzácnych šperkov, ktorými sú jeho čnosti a poníženie, aké prijal. Si živým údom tela Ježiša Krista, pričom on sám je hlavou. Boh, tvoj Otec, sa na teba pozerá so zaľúbením a miluje ťa ako úd tela svojho Syna. Miluje ťa v Ježišovi a skrze Ježiša, svojho milovaného Syna. Z celého srdca mu ďakuj a obdivuj veľkú dôstojnosť, akú ti dal skrze Ježiša.

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 730 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI