Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

Prvou motiváciou evanjelizácie je Ježišova láska, ktorú sme prijali, skúsenosť toho, že nás zachránil – čo nás pohýna, aby sme ho čoraz viac milovali.

Vo svetle týchto slov sa dotýkame vrúcnej túžby, aká horela v srdci Matky Celesty: „Nezanedbať nijaký prostriedok ani nijakú možnosť, aby Boha všetci milovali.“

„Ježišu, daj, aby sa moje srdce spaľovalo z lásky k tebe v každej chvíľke života. Udeľ mi milosť roznecovať lásku k tebe vo všetkých stvoreniach a zjavovať svetu tvoju slávu.“

Svätí spoznali ako Ježišovi blízki priatelia, že život s Ježišom je omnoho plnším, s ním je oveľa ľahšie nájsť zmysel všetkých vecí, a preto tak veľmi chceli dať ľuďom Boha, tak veľmi chceli, aby bol On poznaný a milovaný. Oni mali skutočnú vášeň pre Ježiša ale aj vášeň pre ľud a pochopili, že Ježiš ich chce použiť, aby sa mohol čoraz viac priblížiť k svojmu milovanému ľudu. Ježiš chce takto použiť aj nás, aby sa priblížil k tým, ktorí ho ešte nepoznajú, nemilujú...

Sú len dva spôsoby života: Alebo žijeme pre seba alebo pre Pána! Alebo do centra, stredobodu svojho života dávame seba a svoje potreby, svoje záujmy alebo Pánove veci. Aj nás ako Matku Celestu, Ježiš pozýva:

Zjednoť každý povzdych svojho srdca s mojím Duchom a zriekni sa všetkého, čo nie je čistotou vyplývajúcou z lásky. Všetky svoje činy konaj s priamym a čistým úmyslom, len na moju slávu. A tak ako telo dýcha vzduch, tak ty budeš dýchať vo mne a pre mňa v každej chvíli svojho života. V každom údere svojho srdca budeš prijímať moju vôľu za svoju.

Práve Duch Svätý zjednocuje viac a viac našu vôľu s Božou vôľou, že chceme to, čo chce Boh, milujeme to, čo miluje Boh, pretože Duch Svätý v nás stvárňuje Kristovo zmýšľanie, robí nás viac a viac synmi a dcérami.

Takto nám Ježiš neustále hovorí: Prijmite Ducha Svätého!

V živote svätých a blahoslavených vidíme konkrétne, čo znamená otvoriť sa na Ducha Svätého, nechať sa ním viesť, dovoliť mu aby Božia láska sa rozliala v našich srdciach.

Bl. Mária Celesta pochopila vo svojom živote, že svätosť je ovocím Božieho života v nás, otvorením sa na jeho konanie, pôsobenie. Chceme sa inšpirovať a povzbudiť slovami a svedectvom jej života...

„Božský Učiteľ, chcem ťa nasledovať vytrvale po celý svoj život, aby Duch Svätý, ktorého si mi dal, prišiel a žil v mojom srdci.“

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 193 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI