Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Ježišu, utrpenie, ba aj samotnú smrť si považoval za nič v porovnaní s nekonečným zaľúbením v plnení Božej vôle.

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

Ježiš zomrel, aby žil ako zmŕtvychvstalý vo svojich stvoreniach.

Vo svätom Jozefovi sa spájajú mnohé vlastnosti, charakteristiky, ktoré by sme my, ľudia, nazvali úplne protikladnými. Jozef- tichý, mlčanlivý a zároveň odvážne konajúci; pokorný a súčasne odvážny a rozhodný; slávny pred Božou Tvárou a nepatrný v očiach sveta, aj vo svojich vlastných očiach... Vo Svätom Písme sa nám nezachovalo jediné slovo, ktoré povedal sv. Jozef. V dejinách spásy sa nenápadne objaví v čase, ktorý určil Boh, v pokore a úplnej tichosti vykoná svoju úlohu a mizne, stráca sa... na stránkach Svätého Písma nevypovie jediné slovo, ale celým svojím bytím, konaním, postojmi, mlčaním slúži Slovu... Slovu, ktoré sa stalo Telom a ktorému on, ako právny zástupca Boha Otca pred Mojžišovým Zákonom, dá ako pozemský otec meno Ježiš...

Blahoslavená Matka Mária Celesta vrúcne a oddane milovala tohto veľkého a pokorného svätca, ktorého s obľubou zvyčajne oslovovala „blažený Patriarcha“. Malý historický exkurz : ako som už spomenula, svätý Jozef bol rodinným patrónom rodiny Crostarosa, patrili do farnosti tohto svätca a ich rodinný dom mal jednu stenu spoločnú s farským kostolom sv. Jozefa tzv. Väčšieho. Otec bl. Márie Celesty sa volal Jozef, s najväčšou pravdepodobnosťou podľa sv. Jozefa, keďže ich rodina už po generácie žila v dome susediacom so spomínaným kostolom, (a ako významná, zámožná, vplyvná a súčasne veľmi nábožná rodina ho finančne podporovala a udržiavala) rovnako ako jeho o tri roky starší brat don Ján Krstiteľ Crostarosa (don Giovanni Battista Crostarosa) dostal meno podľa svätého Pánovho Predchodcu. Mária Celesta vo svojich dielach, najmä Autobiografii, neskrýva svoju veľkú lásku ku svätýmpíše o svojej veľkej záľube v počúvaní životopisov svätcov, ktoré jej rozprávali rodičia. Zvláštnu slabosť mala na tých, ktorí - ako sama píše- veľmi milovali Boha a brala si ich za orodovníkov. Svätý Jozef určite musel byť medzi nimi; o to viac, že bol ich rodinným patrónom. Malá sugescia- z Autobiografie Márie Celesty vieme, že celá rodina Crostarosa žila v hlbokej jednote. Mária Celesta však mala osobitný vzťah so svojím otcom, donom Jozefom. Prechovávala voči nemu zvláštnu oddanosť, úctu a dôveru a na viacerých miestach obdivuje jeho hlbokú vieru, nábožnosť, odovzdanosť do Božej vôle a lásku k svojej rodine. Keď spolu so svojimi dvoma rodnými sestrami prišli o všetko, keď boli proti svojej vôli vylúčené z kláštora, keď nemali kam ísť, Mária Celesta sa bez váhania obracia s prosbou o pomoc na otca. A don Jozef Crostarosa sa vtedy skutočne postaral o všetko a zariadil všetko, čo bolo treba... vedela, že sa na neho môže spoľahnúť a že sa o neho môže „oprieť“. Bol pre ňu v celom jej živote vzácnym obrazom Otca na nebesiachOtca, ktorému sa mimoriadnym spôsobom pripodobnil práve sv. Jozef, jeho krstný patrón... Chcem vám ponúknuť niekoľko textov, v ktorých Mária Celesta hovorí o svätom Jozefovi. A znovu vás prosím, aby ste pri čítaní jej slov nezabúdali, že viac ako len „učiteľkou“, ktorá odovzdáva svoje poznatky a vedomosti, je Mária Celesta milujúcou priateľkou, ktorá- ako každý priateľ, ktorý miluje- s radosťou dáva, odovzdáva DAR. V tomto stretnutí- dar svojho vnímania sv. Jozefa, svojho pohľadu na neho, dar svojho vzťahu voči nemu.

Kompletný text prednášky

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 684 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI