Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

O pôstnom období, na prahu ktorého stojíme, v bode 1438 hovorí Katechizmus katolíckej cirkvi takto: „Kajúcne obdobia a dni v liturgickom roku (Pôstne obdobie, každý piatok na pamiatku Pánovej smrti) sú význačné chvíle v kajúcnej praxi Cirkvi. Tieto obdobia sú osobitne vhodné na duchovné cvičenia, kajúcne liturgické pobožnosti, púte na znak pokánia, dobrovoľné odriekania, ako je pôst a almužna a bratské podelenie sa (charitatívne a misijné diela).“ Táto definícia, akokoľvek výstižná a pravdivá, však nestojí na počiatku. Toto nie je začiatok.

Keď bl. Mária Celesta pozerá na Ježiša, vždy vidí na prvom mieste Božiu lásku. A táto láska nie je hocijaká. Mária Celesta spoznala Božiu lásku na „vlastnej koži“, na vlastnom živote, zakúsila ju vo svojich vlastných, osobných dejinách a odvtedy ju 1 M. C. Crostarosa, Meditácie na Advent a Vianoce, č. 37, II. 2 „ Tak mocne si pripútal moje srdce k tvojmu, že sa mi zdá, že každý úd tvojho mystického tela je spojený s mojím srdcom, Ježišu môj. V mojom srdci spojenom s tvojím srdcom nosím vyrytý obraz všetkých duší – mojich blížnych. Môj Pane, od chvíle, keď som sa s nimi zasnúbila v tvojom Božskom srdci, ustavične trpím bolesťou lásky a môj duch bez prestania volá k tebe prosebným hlasom o spásu ich duší. (...) Môj Pane a Otče, svojou láskou stravuješ moje vnútro. Celá moja duša sa stala plameňom, ale nie preto, aby sa radovala z odpočinku. Ustavične bdiem a neviem, kto ma zobúdza a raní počas môjho pokoja. Je to akoby mi niekto vravel: „Prečo sa nesnažíš urobiť niečo na slávu a česť tvojho najvyššieho Dobra a nechávaš uplývať dni života, ktoré sú také drahocenné pre tých, ktorí milujú? Zabudni na seba, nemysli už na seba. Modlitbou, príkladom a slovami konaj vo svojom blížnom diela na oslavu veľkého vladára!“ 2 nenazývala ináč ako láska „nadmerná“. Ako jej milovaní priatelia, nechajme sa obohatiť jej vnímaním takejto Božej lásky, započúvajme sa do jej slov... Všetko, čokoľvek robíme, alebo lepšie- všetko to, čo máme robiť, všetko to, k čomu sme múdrosťou Cirkvi pozvaní počas pôstneho obdobia, musí byť nie našou „iniciatívou“, ale našou „odpoveďou“. Odpoveďou na nadmernú Božiu lásku voči mne. Bl. Mária Celesta sa modlí a prihovára k Bohu, ako k Najsvätejšej Trojici, aj v mene každého z nás, jej milovaných priateľov, ktorých jej Pán zveril, a ktorých navždy spojil s jej srdcom: „Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, svojou mocou stvoril si ma z ničoho, zušľachtil si moju dušu, keď si ju stvoril na svoju podobu, ako Vykupiteľ si ma vykúpil, ako Ženích si si ma vybral spomedzi mnohých- z nadmernej lásky!“ Termín „nadmerná láska“ sa v dielach bl. Márie Celesty opakuje ako refrén, ako neúnavné ritornello „ľúbostných árií“ všetkých jej diel. Takto, práve takto vnímala, prežívala a poznala bl. Mária Celesta Božiu lásku- ako lásku „nadmernú“. A toto je jej odkaz, jej posolstvo, jej slovo pre nás aj na toto začínajúce sa pôstne obdobie: Boh ma miluje láskou, ktorá je nadmerná, ktorá nemôže byť ohraničená (ani našou ohraničenosťou!!!- alebo ešte lepšie- vôbec nie ňou!), láskou, ktorá je príliš veľká! Láska, z ktorej si nás Boh stvoril pre seba, láska, ktorou nás túži zahrnúť- neustále zahŕňať.

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 166 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI