Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

Môj Pane, ty si poklad nevyčísliteľnej hodnoty; bohatstvo, ktoré sa nekončí; krása, ktorej sa nič nevyrovná.

Tieto naše stretnutia pre všetkých, ktorí chcú prehĺbiť svoj duchovný život, ktorí sa cítia oslovení životom a slovami bl. Matky Márie Celesty sme nazvali stretnutiami „Priateľov bl. Márie Celesty“. Možno nie všetci sa cítite byť jej priateľmi, pretože skutočné priateľstvo sa rodí veľmi pomaly, vyžaduje istý čas...

Či ju poznáme alebo nie, je dôležité, aby sme mali aspoň malú túžbu poznať ju viac, pretože láska, blízkosť rastie aj skrze poznanie a poznanie vedie k láske. A keďže priateľstvo sa buduje aj skrze vzájomné poznanie, naše stretnutia budú aj o tomto jej poznaní.  Či sa cítime jej blízkymi priateľmi alebo nie, chcela by som zdôrazniť predovšetkým to, že ona je našou priateľkou. Či si to uvedomujeme, alebo nie, pomáha nám, povzbudzuje nás. Je vždy on line – na každé naše zavolanie. Bl. Mária Celesta je našou priateľkou predovšetkým preto, že bola a je priateľkou Ježiša, je našou priateľkou, lebo už dosiahla plné spoločenstvo s Bohom v nebi. Ježiš sa jej takto prihováral: „Ja som tvoj skutočný, dokonalý a milovaný priateľ...Rovnako aj ty buď mojou vernou priateľkou.“ (Rozhovory duše s Ježišom, s. 114)

Druhý vatikánsky koncil vo svojej dogmatickej konštitúcii Lumen gentium (Svetlo národov) takto hovorí o svätých - o našom vzájomnom prepojení s našimi bratmi a sestrami, ktorí už dosiahli zjednotenie s Bohom: „Spoločenstvo so svätými nás spája s Kristom, z ktorého ako z prameňa a hlavy prúdi všetka milosť a život Božieho ľudu. Preto je naozaj správne, aby sme mali v obľube týchto priateľov a spoludedičov Ježiša Krista, ako aj našich bratov a význačných dobrodincov, a vzdávali za nich Bohu povinné vďaky, aby sme „ich vzývali a utiekali sa o ich orodovanie, pomoc a ochranu, a tak dosiahli Božiu priazeň skrze jeho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý je náš jediný Vykupiteľ a Spasiteľ.“ Lebo každý opravdivý prejav našej lásky k svätým je svojou povahou zameraný na Krista a v ňom má svoj cieľ, pretože on je „koruna všetkých svätých“; a skrze neho smeruje k Bohu, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých a v nich je oslávený.“ (LG 50)

18. júna 2016 sme s veľkou radosťou prežívali blahorečenie našej zakladateľky a prvej redemptoristky bl. Márie Celesty Crostarosa. Jej liturgická spomienka bola stanovená na 11. september. Mária Celesta bola a je pre nás priateľkou a sestrou, ale po blahorečení sa jej „poslanie“ rozširuje a nadobúda ešte väčšie rozmery.

Veríme, že v nebi je veľmi veľa svätých, veľa svätých poznáme, uctievame si ich, prosíme o ich orodovanie a pomoc. Každý z nás by mohol povedať o takých „svojich“ svätých, blízkych priateľoch. Ale zástup svätých, ktorých nepoznáme je oveľa, oveľa väčší. A keď Cirkev niekoho vynesie na oltár – je to veľmi významná vec, pretože vieme, že nie každý ktorý sväto žil je uctievaný ako svätý. Čo teda nám chce Boh povedať skrze tento fakt, že Mária Celesta, talianska mníška z 18. storočia žijúca v klauzúre, dlhé roky neznáma je 18. júna  v r. 2016 vyhlásená za blahoslavenú. Áno, redemptoristky, ktoré sú jej duchovnými dcérami sa dočkali, že sa konečne môžu verejne modliť k svojej Matke a prvej redemptoristke. Iste, je to pre našu rehoľu a tiež pre redemptoristov veľká česť, uznanie... Avšak, keby sme iba takto hľadeli na to, je to príliš málo, Cirkev nesvätorečí automaticky každého zakladateľa.

Tým, že Cirkev blahorečila Máriu Celestu  povedala, že táto žena je svetlom pre ľudí dnešných čias, nie je už iba „pre nás“, je Cirkvou daná celému Božiemu ľudu, ako spoľahlivá a dôveryhodná pomocníčka na ceste za Kristom! Priateľstvo s ňou nás približuje ku Kristovi, nás spája s Kristom...

Kompletný text prednášky:

1. časť 

2. časť

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 509 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI