Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

Ježiš zomrel, aby žil ako zmŕtvychvstalý vo svojich stvoreniach.

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

„Životy svätých nie sú obmedzené na svoju pozemskú biografiu, ale oni žijú a pôsobia v Bohu i po smrti. U svätých je jedna vec jasná: kto sa približuje k Bohu, nevzďaľuje sa od ľudí, ale skôr je im skutočne nablízku.“ Parafrázujúc tento citát Benedikta XVI, chceme poprosiť bl. Máriu Celestu, ktorá žije v Bohu a je nám skutočne nablízku, aby aj dnes silno k nám hovorila, aby hovorila k nášmu srdcu, aby nám poodhalila niečo zo svojho srdca, aby nám povedala o svojom vzťahu s Pannou Máriou.

Svätí neschovávajú žiarlivo svoje bohatstvo, ale práve naopak, tešia sa, keď nás môžu povzbudiť, posilniť, podeliť sa svojou skúsenosťou. Bl. Matka Mária Celesta nepochybne veľmi milovala Pannu Máriu. Tak ako rástol a prehlboval sa jej vzťah s Ježišom, rástol a prehlboval sa jej vzťah s Pannou Máriou.  A vzťah sa buduje každý deň.

V regulách, ktoré jej Ježiš nadiktoval, a ktoré nám ona na jeho pokyn napísala, nájdeme slová, ktoré sa týkajú toho, ako majú redemptoristky prežívať deň. Tieto tri vybraté texty hovoria o „štýle“ nášho života. A bl. Mária Celesta nás učí, že náš štýl má byť „mariánsky“. Tieto slová môžu byť povzbudením pre každého:

  • (Ráno) Nevyjdú z izby bez toho, aby nepoprosili o požehnanie moju drahú Matku Máriu.
  • (Napoludnie) Všetky sestry zhromaždené na modlitbu, budú prosiť o jej orodovanie, aby ich duše boli uchránené od hriechov a všetkých úkladov pekelného nepriateľa. A nielen to, ale budú sa k mojej Matke utiekať ako verné dcéry k svojej matke vo všetkých svojich duchovných a dočasných potrebách, aby ich ochraňovala tak ako mojich apoštolov, ktorým som ju ponechal za ochrankyňu, keď som odchádzal z tohto sveta.
  • (Večer) Pôjdu spať, ale prv než si ľahnú, poprosia o požehnanie moju drahú Matku.

Čo znamená pre bl. Máriu Celestu prijať Máriu, prijať jej štýl života? Mária žila úplne pre Boha, pre Ježiša, všetko v nej bolo podriadené Bohu, odovzdané Bohu. Pre nás byť mariánskymi znamená teda byť viac a viac Ježišovými. Skutočná úcta k Panne Márii nás približuje k Bohu, zakoreňuje v Bohu, roznecuje lásku a poslušnosť voči nemu.

Mária uverila Bohu, uverila, že je milovaná a na túto lásku sa rozhodla odpovedať celou svojou bytosťou a celým svojím životom, jej odovzdala svoj život, nechala sa ňou viesť a formovať, očisťovať, premeniť. Toto je pozvanie aj pre nás!

Matka Celesta vo svojich spisoch zdôrazňuje, že nikto nemôže dosiahnuť zjednotenie s Bohom, bez Máriinho orodovania. Píše: „Je nutné, aby sme dovolili Panne Márii, aby nás viedla, aby sme žili jej nábožnosťou, odovzdali sa do jej starostlivosti, utiekajúc sa k nej vo všetkých našich ťažkostiach a útrapách, ktoré stretávame na svojej ceste, a ktoré nikdy nechýbajú v živote spravodlivých ľudí.“

Mária Celesta pripomína nám všetkým, aby sme verili veľkému a účinnému príhovoru a pomoci Panny Márie; je presvedčená, že iba skrze ňu môžeme dosiahnuť zjednotenie s Bohom.

  • Duša moja, kráčaj spolu s najdrahšou Matkou a už nikdy ju neopusť. Ona bude tvoja učiteľka a sprievodkyňa na cestách tohto sveta. Nasleduj ju stále, až kým ti dá do vlastníctva plod svojho života, ktorý počala vo svojom panenskom lone. Ona je nekonečným morom Božieho milosrdenstva, z ktorého sa vylieva na všetky stvorenia.
  • Spoj svoje srdce so srdcom Matky Márie a chváľ svojho Pána. Uznaj svoju dôstojnosť a opri sa o Božiu pravicu a nespoliehaj sa na seba.
  • Pani moja, Kráľovná neba a naša Matka, daruj mi živú vieru a pevnú nádej. Pomôž mi milovať Ježiša, vo všetkých chvíľach môjho života. Chcem ho navždy milovať a byť pri ňom, aby som raz v nebi mohla s tebou ospevovať jeho milosrdenstvo.
  • Matka neopísateľnej lásky, ďakujem Najsvätejšej Trojici za to, že ťa vyvýšila a že nám dala Matku, ku ktorej sa môžem utiekať vo svojich potrebách s dôverou, že dostanem to, o čo prosím Boha. Ty si prístav spásy a moje bezpečné útočište v pokušeniach a trápení tohto biedneho života. Do teba vkladám svoju nádej.

 Čo znamená, že Mária je našou Matkou? Čo to znamená pre nás? Pre mňa osobne?

Kompletný text prednášky 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 201 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI