Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

Svoje dary rozdeľujem s rovnakou dobrotou a udeľujem ich tým, o ktorých viem, že ich využijú pre dobro vlastných duší a sú mi vďační a odpovedajú na ne.

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

Bez milosrdenstva nepochopíme ani život bl. Márie Celesty ani našu redemptoristickú spiritualitu. Na prvom stretnutí priateľov bl. Márie Celesty sme hovorili, že Boh ju nám dal za našu matku a priateľku, je naším dobrodincom, lebo nás vedie ku Kristovi. Ale nepochopíme cestu ktorou nás chce viesť, nepochopíme to podstatné v jej živote bez prehojnej Božej milosrdnej lásky, ktorá sa rozliala v jej živote a chce sa vyliať aj na nás. Boh chce každého z nás zahrnúť svojím milosrdenstvom, svojou láskou, chce žiť nielen s nami, chce žiť v nás svoj život lásky, chce byť milosrdný v nás, aby tí, s ktorými sa stretávame stretli skrze nás Jeho!

Prizrime sa teraz našej prvej regule. Prv ako nám Boh povie ako máme milovať – a krúti sa nám z toho hlava, možno dvíha sa nám tlak, alebo si už pripravujeme výhovorky, prečo to nie je možné a teda, nech to Boh ani od nás nežiada J... hovorí - On sám o tom ako nás miluje. Ako nám On preukazuje lásku a milosrdenstvo! Toto je podstatné! Prv ako začneme merať a vážiť našu lásku, naše zrnká lásky, máme postaviť do stredu nášho života JEHO LÁSKU! Nikdy nesmieme začínať od našej lásky, ale od jeho lásky. Inak nám hrozí, že zhasneme rýchlejšie ako slama. Ak budeme budovať dom nášho života na sebe, svojich schopnostiach, čnostiach, veľkorysosti, ... budeme budovať na piesku. Iba Boh je skala a preto náš život musíme oprieť a postaviť na Ňom!!!

Prvá regula má názov: Jednota a vzájomná láska. Tvoria ju dve časti. V prvej hovorí Boh ako nám on prejavil a prejavuje lásku, druhá časť je konkrétnym pozvaním pre nás, aké „tvary“ má mať naša láska.

Zostúpil som z neba, aby som sa vám podaroval celý, aby som dal môj život nielen za mojich priateľov ale aj nepriateľov, aby som oslávil môjho Otca a aby som vás spasil.

Takto som múdrosťou môjho rozumu ľudskému umu rozjasnil a zjavil večné pravdy, zahalené tmou hriechu. Dal som ľuďom moju pamäť, aby pamätali na moje odveké činy milosrdenstva, ktoré som vykonal pre moje rozumné stvorenia. Dal som moju vôľu, lebo som vás miloval takou istou láskou, akou milujem môjho nebeského Otca a položil som môj vlastný život za vašu večnú spásu.

Toto je moje nové prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás.

Všimnime si slovesá použité v tomto texte. Ako Boh koná, ako koná vo vzťahu ku mne? „Boh vie, že my jeho stvorenia, potrebujeme Boha, a že žijeme z jeho dobroty, ktorú si nemôžeme vynútiť, ani sami zadovážiť. Vie, že potrebujeme milosrdenstvo a že z jeho milosrdenstva sa učíme, že aj my máme byť milosrdnými, a tak podobnými Bohu. Žijeme vďaka vzťahu, z toho, že sme obdarovaní. Stále budeme potrebovať dar dobroty, dar odpustenia, a z neho sa vždy budeme učiť tento dar máme ďalej odovzdávať. Potrebujeme Boha, a keď toto uznáme, vychádzajúc z Božej dobroty sami začíname byť dobrí.“ (Benedikt XVI. , Ježiš Nazaretský, s. 78)

Až keď sme si istí jeho láskou, vedomí jeho požehnania, sme schopní správne počuť aj druhú časť tejto reguly. Sme schopní nielen správne počuť, ale aj uskutočňovať toto slovo. Ako premostenie z jednej časti do druhej je tu Božie slovo – Ježišov príkaz lásky. A tu sa hneď môžeme „prevrátiť“. Ako chápať to, že Ježiš nám prikazuje milovať, prikazuje to mne a môjmu blížnemu, prikazuje nám milovať sa navzájom. Možno lásku prikázať?

Kompletný text prednášky 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 299 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI