Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty.

Ježiš zomrel, aby žil ako zmŕtvychvstalý vo svojich stvoreniach.

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

Každá duša bez rozdielu je pre mňa jediná a ja som pre každú jediný milovaný.

"Kráľ môjho srdca, svojím slovom si ma stvoril a povolal si ma z nebytia k bytiu; v tvojom slove mám život. Tvoje slovo sa splnilo a vďaka tomu teraz žijem v tebe. "

Na dnešnom stretnutí sa ponorme  do živej studne Božieho slova. Matka Celesta pila z tejto studne, prichádzala k nej a k nej privádza aj nás! Žila v dobe, kedy Sväté Písmo bolo nedostupné pre Boží ľud a dokonca aj pre rehoľníkov. Ani kláštory v 18. stor. nemohli prechovávať celé Sväté Písmo. Jediným možným prístupom ku Svätému Písmu bola liturgia, liturgické knihy (misál a breviár) a kázne.

Mária Celesta však aj napriek nepriazni svojej doby odkrýva, že Božie slovo je najčistejším prameňom duchovného života a aj iných privádza k tomuto nevysychajúcemu žriedlu, čím predbehla svoju dobu. V neskorších rokoch svojho života, kedy bola Mária Celesta predstavenou kláštora, učila rozjímať aj svoje spolusestry, pre ktoré napísala veľa komentárov k textom Nového aj Starého zákona. Robila to preto, aby na príklade biblických textov ukázala, ako Boh uskutočňuje svoj plán spásy, ktorý má s ľudstvom ako celkom, ale aj s každým jednotlivým človekom.

V slovenčine sú dostupné jej komentáre k textom evanjelií spojených s obdobím Adventu, Vianoc a Veľkého pôstu. Okrem toho rozoberala veľmi podrobne Evanjelium svätého Jána a Veľpieseň.

Odkiaľ mala Mária Celesta schopnosť prenikať do hĺbky Božieho slova a vysvetľovať ho? Sama na túto otázku odpovedá takto: „Dobro moje, prostredníctvom zjednotenia môjho ducha so Slovom mi dávaš múdrosť. Skrze seba samého mi odovzdávaš dar rozumu, aby som videla a chápala, čo je pravda. Udeľuješ mi aj... dar rady, aby som... pomáhala svojim blížnym prijať pravdu tvojho svätého evanjelia.“

Kompletný text prednášky 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI