Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Ježiš zomrel, aby žil ako zmŕtvychvstalý vo svojich stvoreniach.

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

Krstom sa začleňujeme – „vrastáme“ do Kristovho tela, ktorým je Cirkev. Vchádzajúc do spoločenstva s Kristom, vstupujeme  do spoločenstva s tými, ktorí sú tak isto vštepení do Krista.

Hneď na začiatku svojho duchovného denníka, Matka Celesta zachytáva Ježišove slová. Ježiš ju pozýva a pozýva aj nás: Pozri sa na svoju krásu, pozri na krásu duše, stvorenej na Boží obraz. Ježiš nás pozýva, aby sme mali účasť na jeho úžase, na jeho pohľade na nás. Treba povedať, že my neustále potrebujeme „vstupovať“ do tohto jeho pohľadu na nás, na iných... Skôr ako sa pozrieme na seba a na mojich bratov a sestry vedľa mňa, čiže na to spoločenstvo hriešnikov, nutne sa potrebujeme zahľadieť do Božích očí, do Božieho Srdca!

  • Nevesta moja, vojdi do môjho srdca a pohliadni na krásu obrazov, ktoré som stvoril na moju podobu, a nečuduj sa už, že som zostúpil z neba a za nich som zomrel na kríži – to všetko vykonala moja láska. Veľká je tvoja dôstojnosť a veľká je moja láska k tebe!
  • Dnes ráno ťa mimoriadnym spôsobom pozývam do svojho srdca a túžobne ťa očakávam. Chcem, aby si sa v ňom zasnúbila so všetkými dušami, ktoré sú v mojej Cirkvi, ako aj s tými, ktoré ešte nie sú v jej lone. Túžim, aby si ich milovala rovnakou láskou, akou ich ja vrúcne milujem. A podobne ako som ja myslel väčšmi na ne než na seba, kým som bol na svete, tak isto aj ty – nemysli už na seba, ale na spásu duší, ktoré tak veľmi milujem...

Krstom sme sa stali Otcovými deťmi a pre seba navzájom bratmi a sestrami. Či chceme, alebo nie, sme si navzájom zverení! Matku Celestu Ježiš tak viedol, aby vo svojom živote priam bytostne vnímala nielen fakt, že jej život je zakorenený v Bohu, ale že spolu s Ježišom jej život je prepojený s inými. A tak isto je to aj s nami! 

Matka Celesta nás učí, že modlitbou vstupujeme do Ježišovho Srdca. Je to Ježiš, ktorý nás pozýva, aby sme tam vstúpili a vchádzali neustále. Preto modlitba je nevyhnutným prostriedkom, aby sme si osvojili Ježišovo zmýšľanie, lásku jeho Srdca voči Otcovi a všetkým našim bratom a sestrám.

Kompletný text prednášky

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 560 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI