Menu

 

Priatelia bl. Márie Celesty
pri Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ježiš bl. Márii Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

Môj Pane, ty si poklad nevyčísliteľnej hodnoty; bohatstvo, ktoré sa nekončí; krása, ktorej sa nič nevyrovná.

Bl. Matka Celesta nás vyzýva: „Vstúp do školy božského Učiteľa, kde sa vyučuje múdrosť svätých.“

Podstatou učeníctva je predovšetkým ochota učiť sa, meniť zmýšľanie v škole svojho Majstra. Nie vždy budeme Ježiša chápať – nechápali ho ani apoštoli, nerozumeli tomu, čo hovorí. Spomeňme si na eucharistickú reč v Kafarnaume, keď Pán hovoril o svojom zámere stať sa chlebom života – v tej chvíli ho dokonca väčšina vtedajších učeníkov opustila. Nie je ľahké byť človekom, ktorý sa necháva viesť, usmerňovať, napomínať, chodiť za Ním! Nie je ľahké vo všetkom nasledovať Pána, byť človekom, ktorý počúva = je poslušný, ktorý sa denne pýta: Pane, čo sa Ti páči? Ale to je jediná cesta, ako žiť kresťanstvo naplno!

Učeníkom, ktorý sa v  evanjeliách zvlášť vyníma v dozrievaní v Ježišovej škole a učenlivosti je Peter. Petra na stránkach evanjelií vidíme ako muža úprimného, impulzívneho, trochu niekedy až príliš sebaistého, avšak pokorného, učenlivého. Bol milujúci a tak trochu takým „veľkým dieťaťom“.  Peter sa dovolil Ježišovi formovať, vylieval si pred ním srdce, bol poslušný, aj keď nechápal vždy, čo Ježiš od neho chce, pomaly dozrieval v úplnej odovzdanosti Ježišovi. Myslím si, že tento jeho vzťah s Ježišom je závideniahodný.

Keď dnes hľadíme na Petra ako na svätého, právom mu môžeme pridať aj titul - a on určite by súhlasil: Dielo Ježišovej milosti a lásky!  Práve Peter je pre nás jasným dôkazom, že pre Boha nie je problém náš hriech, naša slabosť. Práve naopak – ona je potrebná, aby sme si skutočne uvedomili, že Boh je pôvodcom všetkého dobra v nás, že bez neho naozaj nič nemôžeme, že našou najväčšou slobodou je závislosť na ňom!

To, čo je pre Boha problém je naša pýcha, naša sebestačnosť, nepotrebovanie Boha, naša uzavretosť, naše „nie“ : nechcem, nebudem. Peter je Ježišovým učeníkom, práve jemu zveril „svoje ovce“, lebo miloval viac ako iní, lebo nechal sa milovať viac ako iní – nie vo svojej sile, ale práve naopak – v celej svojej biede a malosti. Peter je dôkazom toho, čo Boh dokáže v živote človeka, ktorý sa mu úplne vydá do rúk, ktorý sa už nespolieha na seba, ktorý do centra svojho života postaví Jeho!

Kompletný text prednášky

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 461 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI