Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

TÚŽIME O BOHU NIELEN HOVORIŤ, ALE PREDOVŠETKÝM NÍM VYŽAROVAŤ usilujúc sa žiť život ponorený v Bohu a stále viac a viac vyplňovať nášho ducha a srdce Ježišovým zmýšľaním a cítením, aby sme sa tak stávali hodnovernejšími svedkami lásky toho, ktorý je náš počiatok a koniec, naša cesta a život, náš pastier a učiteľ.

 Čím väčšmi sa usilujeme žiť Kristovu lásku, čím viac vyplníme nášho ducha a srdce jeho zmýšľaním a cítením, čím väčšmi sa staneme jeho vernými obrazmi, tým budeme hodnovernejšími svedkami lásky toho, ktorý je náš počiatok a koniec, naša cesta a život, náš Pastier a Učiteľ. (K6)

Neustála kontemplácia Kristovho tajomstva rozvinie v nás vlastnosti charakteristické pre naše spoločenstvo: vyžarujúcu radosť plnú úsmevu, úprimnú jednoduchosť a pravú lásku. Nevyhľadávame tvrdý a prísny spôsob života ani mimoriadne umŕtvovanie, ale snažíme sa žiť duchom blahoslavenstiev (Mt 5,3-11) v atmosfére sústredenia a modlitby pripomínajúcej večeradlo. (K10)

Ako Mária a spolu s Máriou zaväzujeme sa žiť v neustálom zjednotení s Kristom, svetlom našej viery, silou našej lásky, žriedlom našej nádeje. Tak ako ona, otvárame sa na pôsobenie Ducha Svätého, ktorý v nás uskutočňuje diela samého Vykupiteľa, čím nás už teraz činí znakmi, svedkami a deťmi nového neba a novej zeme, ku ktorým s dôverou putujeme. (K16)

Takýmto spôsobom chce naše spoločenstvo verne nasledovať Krista. Naším ideálom je, aby sa jeho čistota, chudoba, poslušnosť a všetky jeho postoje a rozhodnutia stali našimi. Postupne premieňané v neho budeme živým svedectvom jeho lásky - pretože iba skrze ňu môžu všetci naši bratia a sestry odhaliť v Ježišovi Kristovi jedinú pravdu a jedinú nádej. (K17)

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 618 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI