Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

NÁŠ ŽIVOT JE ŽIVOTOM V SPOLOČENSTVE, a teda životom vzájomných vzťahov. Veľký dôraz kladieme na ducha vzájomnej lásky, služby a evanjeliového priateľstva, schopnosť dialógu a otvorenosti na seba navzájom a schopnosť odpúšťať. Nechceme tvoriť spoločenstvo nábožných individualistov, ale pravé evanjeliové spoločenstvo, ktoré vyžarovaním lásky a radosti svedčí o prítomnosti živého Boha.

Lásku k iným nemožno oddeliť od lásky k Bohu:  chceme ňou žiť v spoločenstve podľa vzoru prvotnej Cirkvi v Jeruzaleme. Ovocím vzájomnej lásky prežívanej v súlade s duchom nášho spoločenstva je veľkonočná radosť, dar Ducha Svätého. (K 20-21)

Budeme sa navzájom milovať tak, ako nás miloval Kristus - dokonalou láskou. Ktorá by sa chcela stať najväčšou, nech sa stane najmenšou a najbližšou potupám a poníženiam Krista. Takto budeme žiť v dokonalej jednote, láske a prostote ducha vo všetkom - tak ako Kristus, keď žil medzi svojimi. (K 62)

Život vzájomných vzťahov predpokladá dialóg ako základný prvok života v komunite. Preto budeme otvorené na iné sestry, budeme ich ochotne počúvať, budeme sa zaujímať o to, čo hovoria, o ich myšlienky, plány a iniciatívy. Zamilujeme si vzájomnú konfrontáciu a výmenu svojich myšlienok v atmosfére jednoduchosti, dôvery a priateľstva. (K 63)

Dialóg nám pomôže lepšie sa navzájom poznať a porozumieť, navzájom sa prijímať a  vidieť v sebe skutočné sestry, nezávisle od existujúcich rozdielov a niekedy aj protirečení medzi nami. Takto všetky spolu - cez organizované stretnutia alebo cez bežné a spontánne kontakty - budeme budovať skutočne evanjeliové spoločenstvo. (K 64)

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 80 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI